Privacy & AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Valkenburg gevestigd aan Reinaldstraat 42, 6301 EC te Valkenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.oefentherapievalkenburg.nl

Het Bat 3, 6301 DE, Valkenburg aan de Geul

06 42 88 94 09 

Kim Steeghs  is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk oefentherapie Cesar Vallenburg.  Zij is te bereiken per mail, telefoon of schriftelijk via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk oefentherapie Cesar Valkenburg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via mijn website, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk oefentherapie Cesar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Gegevens identiteitsbewijs
- BSN-nummer
- Gezondheid
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Praktijk oefentherapie Cesar Valkenburg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Vanwege wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die ik nodig heb om behandelingen te kunnen declareren richting zorgverzekeraar of aan jou persoonlijk.
- Vanwege het zenden van gegevens naar derden, na een getekende toestemming van jou.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk oefentherapie Cesar Valkenburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk oefentherapie Cesar Valkenburg  tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Praktijk oefentherapie Cesar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Behandeldossier:    - Bewaartermijn 15 jaar > conform wettelijke bepalingen

Persoonsgegevens:    - Bewaartermijn 15 jaar > conform wettelijke bepalingen                       

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:  - Bewaartermijn 15 jaar > conform wettelijke bepalingen

E-mail correspondentie:      - Bewaartermijn 4 weken, waarna deze worden verwijderd. Mocht deze informatie bevatten welke van belang is voor je behandeling, dan zal hij aan het behandeldossier worden toegevoegd en zal het bewaartermijn 15 jaar zijn > conform wettelijke bepalingen.

Whats app:    > Bewaartermijn 1 week, waarna deze worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk oefentherapie Cesar Valkenburg zal:
- je privacy respecteren. Alles wat je met mij als oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld.
- een beperkt aantal andere personen toegang verlenen tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
- pas na uitdrukkelijke toestemming (middels getekende machtiging) informatie verstrekken aan derden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan rapportages aan een verwijzer, een arbodienst of letselschadebedrijf.
- jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk oefentherapie Cesar Valkenburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat dan om de volgende bedrijven:

 

Bedrijf

Grondslag verwerking

Verwerking

Persoonsgegevens

Beveiliging

Fairware

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting  & voor de uitvoering van een behandel-overeenkomst.

Administratie, verslaglegging, bevestiging, uitlevering voor dataverzameling.

- NAW
- ID-gegevens
- BSN-nummer
- Behandeldossier gezondheid
- Declaraties

Dubbele inlogmethode usernaam en wachtwoord

Vecozo

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting  &

voor de uitvoering van een behandel-overeenkomst.

Ophalen en verwerken van verzekeringsgegevens

- NAW

- BSN-nummer
- Polisnummer
- Behandeldata
- Diagnosecode

Inlogmethode met beveiligingscertificaat en usernaam met wachtwoord

Lifeline

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting  &

voor de uitvoering van een behandel-overeenkomst.

Veilig verzenden en/of ontvangen medische informatie van derden

- NAW
- BSN-nummer
- Rapportages behandelverloop

Dubbele inlog met verificatiesysteem met usernaam en wachtwoord

Mymindspace

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een behandel-overeenkomst.

E-health platform voor patiënten om via een beveiligde omgeving medische gegevens te delen of vragen te stellen over hun behandelverloop

- Voor- en achternaam
- BSN-nummer
- E-mailadres
- Telefoonnr
- Opslaan en verwerken medische informatie

Inlog met verificatiesysteem en usernaam met wachtwoord.

Qualiview

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting 

Anoniem verzamelen van gegevens voor kwaliteitsdoeleinden praktijk. Dit is verplicht gesteld door de zorgverzekeraar

- NAW gegevens
- E-mailadres
- geboortedatum
- geslacht
- start en stopdatum behandeltraject
- diagnosecode
- code verzekeraar
- verzekeringsnr

Inlog met usernaam en wachtwoord

Siilo Medical

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting  & voor de uitvoering van een behandel-overeenkomst.

Veilig verzenden en/of ontvangen medische informatie van derden

- NAW
- Telefoonnr.
- E-mailadres

Inlog met wachtwoord

 

Onderzoek

- Als je er bezwaar tegen hebt dat je gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kun je dit aan mij mededelen. Indien van toepassing, vermeld ik dit in je dossier.
- Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot jou persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer je daarvoor schriftelijke toestemming hebt verleend. Indien van toepassing, vermeld ik dit in je dossier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk oefentherapie Cesar Valkenburg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk oefentherapie Cesar Valkenburg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen

Praktijk oefentherapie Cesar Valkenburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Je mag van mij als oefentherapeut een deskundige behandeling verwachten. Zo neem ik deel aan kwaliteit bevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing.

Website

Praktijk oefentherapie Cesar Valkenburg heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijder ik deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk voor Oefentherapie Cesar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.